Husordensregler for Fagerheim Borettslag.

Revidert utgave fra generalforsamlingen 20.05.21.

Et godt bomiljø avhenger i stor grad av beboernes egen evne til å omgås andre mennesker og til å
vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold. I noen sammenhenger er det likevel nødvendig
med felles regler, og derfor er disse reglene laget. Både for egen og andres velvære og sikkerhet.
Styret anmoder beboerne om i første omgang å forsøke å løse eventuelle uenigheter seg imellom, før
man sender en klage til styret. Klager blir automatisk videresendt TOBB, som tilskriver partene.
Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt andelseier er
ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med
reglene og overholder disse.

1. Bruk av leiligheten.

1.1 Støy.

Borettslaget ble bygget i 1955, og er dårlig lydisolert. Det er dermed ganske lytt. I tillegg foregår det
jevnlig opp-pussing av leilighetene, som naturlig nok medfører en del støy. Dette krever gjensidig
hensyn fra alle parter. Hva som oppfattes som støy er individuelt og toleransegrensen for ulike lyder
vil være forskjellig. Ved opp-pussing starter enkelte fagfolk arbeidet kl 7.00, og dette må tillates.
Styret har forsøkt å ta hensyn til flere behov ved utarbeiding av tidsrammer for ulike aktiviteter.

 • Det skal være ro i borettslaget hverdager mellom kl. 23.00 og 07.00.
 • Natt til lørdag, søndag og helligdager skal det være ro mellom kl. 24.00 og kl. 09.00.
 • Musikkøvelser er tillatt hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00. Dette tillates ikke på søndager og helligdager.
 • Ved selskapeligheter som varer etter kl. 24.00, skal naboer i tilstøtende leiligheter varsles på forhånd. Det er mulig å henge opp nabovarsel på oppslagstavlen ved inngangsdøren.
 • Nødvendig banking, boring og lignende som ikke utføres av fagfolk må utføres så hensynsfullt som mulig, og er tillatt:
 • mandager til og med fredager: mellom kl. 07 og kl. 20
  • lørdager: mellom kl. 09 og kl. 18
  • søndager og helligdager: banking, boring og lignende er ikke tillatt
 •  
 • Beboere skal varsle naboer i god tid før oppussing starter. Varighet skal stadfestes så langt som mulig. Ved intensiv støy på dagtid, som for eksempel boring over lengre tid, skal dette varsles særskilt. Varslingen skal henges godt synlig ved utgangsdøren.

1.2 Brannvarslings- og slokkingsutstyr.

Forskrift om brannforebygging: § 7. Brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig:
Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et
tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne
høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

 • Alle beboere plikter å sette seg inn i brannsikringsrutiner
 • Leiligheten skal ha røykvarsler. Røykvarsleren må ikke tildekkes.
 • Hver leilighet er utstyrt med et brannslukkingsapparat. Dette eies av borettslaget. Styret er ansvarlig for å sørge for at disse skiftes etter utgått dato.
 • Beboerne er ansvarlig for at røykvarsleren og brannslokkingsapparatet er i funksjonell stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.
 • Nye batterier til røykvarsleren legges i postkassene 1 gang pr. år. Disse skiftes i brannvarslerne. Ved salg av leiligheten er andelseier ansvarlig for å etterlate brannslukkingsapparatet i leiligheten

1.3 Vedlikehold av leilighet og egne boder.

Andelseier er ansvarlig for vedlikehold av leiligheten, og i nødvendig grad av innvendig veranda. Se
nærmere informasjon i håndboken: VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD – Håndbok i vedlikehold for
eiere i boligselskap. (TOBB). Denne får andelseier utlevert ved kjøp av leiligheten, og kan eventuelt
fås ved henvendelse til styret.

 • Vannklosett og avløp må ikke brukes slik at felles avløp tilstoppes. Det henstilles til ikke å tømme matavfall i klosettet, pga. ikke å tiltrekke rotter.
 • Alle rom må holdes oppvarmet i den grad at vannet i rørene ikke fryser.
 • Husk å stenge kraner ved lengre fravær, slik at vannskade kan unngås.
 • Avtrekksventilene i leiligheten skal være utildekket og åpne. Dette for å unngå at det oppstår kondensskader eller muggsoppdannelser i leiligheten. Det er ikke tillatt å koble til kjøkkenvifter, fuktvifter eller lignende.
 • Det anmodes om å unngå å tørke klær i leiligheten, men heller benytte tørkeloft og tørketromler. Dette for å unngå fukt og muggsoppdannelse i leiligheten.
 • Andelseier plikter å gjennomføre og eventuelt utbedre pålegg i henhold til el- og vannsjekk, som Borettslaget utfører ca. hvert 3dje år.
 • Innstallering av elektriske anlegg i boder (kjeller/loft) skal søkes styret på forhånd, og være utført av autoriserte fagfolk. Andelseier er ansvarlig for at oppsatte anlegg er i forskriftsmessig stand.

2. Bruk av veranda.

 • Kun bruk av elektrisk grill er tillatt.
 • Det er ikke tillatt å oppbevare gassbeholdere på veranda, på loft eller i kjeller.
 • Det oppfordres til å være varsom med røyking på verandaen. Røyking på verandaen bør unngås hverdager og søndager mellom kl. 23.00 og kl. 08.00, og på lørdag- og søndagsnatt og helligdager mellom kl. 24.00 og kl. 9.00.
 • Av sikkerhetsmessige hensyn må blomsterkassene henges på innsiden av verandaen. Dette gjelder også 1.etsj.
 • Det er ikke tillatt å banke, riste eller lufte tøy eller tepper utover verandakanten, i vinduene eller i trappeoppgangene.
 • Tøy som henges på verandaen må ikke henges høyere enn kanten på rekkverket.
 • Det er ikke tillatt å mate dyr, inklusive husdyr, og fugler på verandaen. Dette pga. ikke å tiltrekke rotter eller andre skadedyr. 

3. Bruk av oppganger og fellesrom.

 • Inngangspartier, trappeoppganger, kjellerganger og fellesområdene utenfor bodene skal ikke brukes til oppbevaring av egne ting. Dette grunnet brannforebyggende og hygieniske årsaker.
 • Ytterdør og dør til kjeller og loft skal alltid være låst.
 • Sykler kan oppbevares i sykkelboden. Sykler som ikke brukes, og som oppbevares der over tid, blir fjernet ved fellesdugnaden om våren. Denne dugnaden varsles på oppslagstavlen i oppgangen, i forkant. Se også vår Facebookside og Hjemmeside. Sykkelboden skal ikke brukes til oppbevaring av bildekk, kjelker, sparker, eller andre gjenstander.
 • Barnevogner kan ikke plasseres i oppgangen. Dette i.h.h.t Brannforskriftene. Av fellesarealet kan sykkelboder og søppelsjakter benyttes, ellers må man benytte egne boder.
 • Utvendige ringeklokker og postkasser skal være merket med like skilt. Skiltene bestilles hos styret via fagerheimborettslag@styreepost.no.
 • Meld fra til fagerheimborettslag@styreepost.no dersom lyset har gått i fellesarealer.
 • Meld fra til fagerheimborettslag@styreepost.no om eventuelle feil på felles rørsystem.
 • Steng aldri stoppekraner i kjelleren uten tillatelse fra styret via fagerheimborettslag@styreepost.no.
 • Sett deg inn i ordensreglene som er hengt opp i fellesvaskeriet.
 • Vinduer i trappeoppgangene vaskes av beboere i hver etasje, dette gjelder også vinduene i utgangsdører. Disse vaskes av beboere i 1.etsj.
 • Røyking er ikke tillatt i fellesområdene.

4. Kildesortering – Avfall.

 • Beboerne plikter å gjøre seg kjent med retningslinjer fra Trondheim kommune/Renholdsverket. Søppel og avfall skal kildesorteres og behandles i henhold til disse.
 • Alt søppel skal pakkes forsvarlig inn før det kastes i containerne.
 • Sett aldri søppelposer i oppgangen utenfor leiligheten.
 • I følge Brannforskriftene er det forbudt å kaste brennende avfall, maling- lakk- og oljeavfall, eller annet selvantennelig i containerne. Egnet brannfarlig avfall leveres i de røde plastboksene som samles inn av Renholdsverket.
 • Farlig avfall som maling, lakk, batterier og lysstoffrør kan leveres miljøstasjonene.
 • Beboerne sørger for at større gjenstander kjøres bort, eller benytter containerne som borettslaget bestiller hver vår. Dette kunngjøres på oppslagstavlen. Se ellers på Facebooksiden og på Hjemmesiden.

5. Bruk av leikeplass og uteområdet.

 • Styret oppfordrer beboerne til å benytte fellesgrillen ved paviljongen, også fordi enkelte sjeneres av stekosen fra grilling på verandaene.
 • Det er ikke tillatt å mate fugler og andre dyr på borettslagets eiendom, da dette kan tiltrekke seg rotter og andre skadedyr.
 •  Det er ikke tillatt å sette opp blomsterkasser, fuglebrett, skilt eller flaggstenger på fellesområdene.

6. Kjøring og parkering.

 • Kjøring og parkering på gang og sykkelveier er ikke tillatt, bortsett fra nødvendig tilbringertjeneste.
 • Veien i indre område ved Olav Engelbrektssons allé er gang- og sykkelvei.
 • Innkjøring til nedre parkeringsplass er fra Fagerheim allé.
 • De som leier parkeringsplass må disponere egen bil og kan ikke leie eller låne bort plassen.
 • Parkeringsplassen kan ikke stå ubenyttet i mer enn 1 år. Dette gjelder også ved parkering av bil uten registreringsskilt.
 • Ved fremleie av leilighet, og hvor parkeringsplassen ikke benyttes, kan denne leies ut til neste andelseier på ventelisten til parkeringsplass. Denne vil likevel ikke miste sin plass på ventelisten.
 • Biler uten registreringsskilter, tilhengere, store varebiler og campingvogner tillates ikke parkert på borettslagets område. Styret kan gi dispensasjon ved spesielle behov.
 • Det er ikke tillatt å parkere utenfor de oppmerkede feltene som er avsatt til parkering.
 • Overtredelser kan medføre borttauing uten videre forvarsel, for eiers regning.
 • For lading av el-bil vises det til egne retningslinjer. Disse plikter man å sette seg inn i ved bruk av ladestasjonene, og de fås ved henvendelse til styret via fagerheimborettslag@styreepost.no.

7. Rengjøring

 • Renhold i inngangspartier, trappeoppganger, vaskerom, på loft og i kjeller utføres av borettslagets renholder.
 • Beboerne vasker borettslagets gardiner, og det er disse som skal benyttes i oppgangene.
 • Beboerne plikter å holde orden slik at rengjøring ikke blir hindret.

8. Dyrehold

 • Dyrehold er ikke tillatt uten styrets forutgående skriftlige dispensasjon.
 • Søknad om dyrehold skal være skriftlig, og sendes styret før eventuell anskaffelse.
 • Søknadsskjema finnes på Hjemmesiden.
 • Påse at dyret ikke er til sjenanse for andre beboere.

9. Tom leilighet

 • Meld fra til styret dersom leiligheten blir stående tom utover 2 mnd.

10. Framleie av leiligheten

 • Det skal foreligge godkjenning fra styret før framleier flytter inn.
 • Se søknadsskjema på Hjemmesiden.
 • Andelseier gjør framleier oppmerksom på at husordensreglene er en del av framleieavtalen.
 • Leiligheten kan fremleies for inntil 3 år.

11. Salg av leiligheten

 • Tre sett nøkler, brannslokkingsapparat, røykvarsler, to brikker til søppelcontainerne og dekoder fra Telenor tilhører borettslaget, og skal følge med leiligheten.

Med hilsen fra Styret i Fagerheim Borettslag.

Leave a Reply