You are currently viewing Valg av nytt styre

Valg av nytt styre

Hei alle sammen!

Generalforsamling onsdag 11.mai. 2016 skal det velges nye medlemmer til styret i Fagerheim Borettslag.
Det skal også velges medlemmer til valgkomiteen.

Til styret skal det velges:
* Styreleder for 2 år
* 2 styremedlemmer for 2 år
* 1 styremedlem for 1 år
* 3 varamedlemmer for 1 år

Til valgkomiteen skal det velges:
* 3 medlemmer for 1 år.

Etter valget konstitueres det nye styret, og det velges nestleder, sekretær og 2 styremedlemmer.

Styret skal lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen.
Styret kan treffe vedtak i alle saker med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til generalforsamlingen

Styreleder blir valgt særskilt av GF for å lede styrearbeidet og den daglige driften av borettslaget, i tråd med fattede vedtak. Styreleder er, sammen med styret, ansvarlig for budsjettstyring og økonomioppfølging, innkaller til og leder styremøtene, sikrer at styret fatter lovlige vedtak og sørger for at disse gjennomføres på en tilfredsstillende måte, til beste for beboerne og borettslaget.

Å være styremedlem innebærer aktiv deltagelse på styremøter, at man setter seg inn i aktuelle problemstillinger, drøfter innhold i styresaker og fatter beslutninger.

  • Styremøter gjennomføres ca. en gang pr. måned.
  • Styrevervet kompenseres etter ansvar og oppmøte på styremøter.
  • Styremedlemmene tilbys kurs i styrearbeid i regi av TOBB.

Som varamedlem må en delta på styremøter når styremedlemmer melder frafall.
Om du ønsker å vite mer om styrearbeidet, ta kontakt med styreleder Anne Beate Lind (mob.: 988 45 655) eller nestleder Emte Mittet (mob.: 970 44 364)
Hvis du kan tenke deg å bli styreleder, styremedlem, varamedlem eller medlem av valgkomiteen, eller vil anbefale andre kandidater, ta kontakt med:

Inga Grøtte mob.:416 55 329 eller
Marit Grønli mob.: 482 33 574                                     FRIST: torsdag 28.april.

Velkommen til valg